Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder 2023
Nyheder

Klimakortlægning af folkekirken: Provice ApS bliver samarbejdspartner på projektet 

For nyligt kunne Folkekirkens Grønne Omstilling fortælle, at opgaven med at opgøre klimaregnskab og biodiversitet for folkekirken var sendt i udbud. Der er nu, efter offentligt EU-udbud af opgaven og evaluering af i alt 6 indkomne tilbud, fundet en leverandør til at facilitere opgørelsen af klimaregnskab og biodiversitet for folkekirken. Det er Provice ApS og projektleder Tomas Sander Poulsen, der løber med opgaven.  

Provice ApS, der har base i Roskilde, har stor erfaring med at rådgive virksomheder og organisationer i den grønne omstilling, stærke kompetencer inden for CO2-beregninger og kortlægning af organisationers klimaaftryk.

Om opgaven siger Tomas Sander Poulsen: ”Det bliver spændende at sammenligne de forskellige kilder til CO2 og analysere de konkrete forskelle mellem forskellige sogne og provstier og årsager hertil. Dataene skal bruges til at vurdere Folkekirkens muligheder for at bidrage til regeringens mål om 70% CO2 reduktion. Det bliver også spændende at bistå med fokus og data til folkekirkens muligheder for at øge biodiversitet”.

Den landsdækkende kortlægning bygger oven på forprojektet til kortlægningen, som er blevet udført af NIRAS i sidste efterår. Gennem forprojektet, hvor Aarhus Stift fungerede som pilotstift, blev der afprøvet og gjort vigtige erfaringer om metoder og datatyper. Den egentlige kortlægning, der påbegyndes nu i august, bygger derfor allerede på et afprøvet fundament, og indebærer indsamling af en række konkrete data fra sognene, som kan danne grundlag for beregninger af folkekirkens samlede CO2-aftryk samt biodiversitet på kirkegårdene.

Videre proces: En god mulighed for sognene

I praksis vil kortlægningen ske gennem stikprøver af en række sogne, som udvælges, så de videst muligt er repræsentative for alle sogne i landet. Det vil sige at både land- og bysogne, store og små sogne vil blive involveret i dataindsamlingen. Der vil snarest blive udsendt informationer til de sogne, der udpeges til stikprøven og som bedes bistå med at indberette data om energi- og transportforbrug og biodiversitet på kirkegården. Bliver dit sogn udvalgt til stikprøven, vil I inden for nærmeste fremtid modtage en e-mail med nærmere informationer om projektet og jeres rolle i det. Forventningen er at ca. 200 sogne skal deltage i dataindsamlingen.

Selve dataindsamlingen forventes at foregå i løbet af september-oktober, hvor lokale medarbejdere og/eller menighedsrådsmedlemmer vil blive inddraget i dataindsamlingen. Det kan eksempelvis være den regnskabsansvarlige og den ledende graver eller kirkegårdsleder.  

Bliver dit sogn udpeget, betyder det ikke bare, at I får indflydelse på, hvordan gennemsnittet for hele folkekirkens samlede klimaregnskab ser ud. I får også en mere specifik indsigt i jeres egne klimaregnskaber og i hvilken tilstand, biodiversiteten er lokalt i netop jeres sogn. Det er viden, man sædvanligvis må betale i dyre domme for at få kortlagt. 

Ved indsamling af data om biodiversitet på kirkegårdene, vil der blive åbnet for at alle interesserede sogne kan deltage i dataindsamlingen.

Resultatet påvirker hele folkekirken

Den færdige kortlægning skal give et overblik over folkekirkens samlede udledning i CO2-ækvivalenter for energi, transport og indkøb, samt et overordnet overblik over sognenes udledninger. Derudover vil biodiversiteten på kirkegårdene blive opgjort. Opgørelsen skal både hjælpe med at tegne de overordnede linjer for, hvordan folkekirken kommer i mål med den grønne omstilling og muliggøre, at udviklingen kan dokumenteres.  

 

Hvilken data skal indsamles og hvordan?

 

I et klimaregnskab (også kaldet grønt regnskab) omregner man f.eks. en organisations forbrug og indkøb til en udledning i CO2-ækvivalenter. 

 

For at lave et klimaregnskab er der derfor bl.a. behov for at kende det samlede el-forbrug i kWh og varmeforbrug i MWh. I forbindelse med dataindsamlingen i folkekirken vil der være en tydelig beskrivelse af hvilke data, der skal indtastes, hvor data kan findes og hvordan det gøres.


Udledningen fra øvrige indkøb bliver beregnet ud fra menighedsrådenes regnskaber, som bliver trukket helt automatisk. 

 

Data om biodiversitet på kirkegårdene vil bestå af lokale observationer af forholdene på kirkegården, det kan f.eks. være arealer med græs, træer og buske, grus eller beplantning samt hvilke typer blomster der findes mm. Kortlægningen af biodiversitet gælder både for stikprøvesogne men også for øvrige sogne, der har lyst til at deltage ved at besvare spørgeskemaet.